Algemene voorwaarden

INHOUD

ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 – Het aanbod
ARTIKEL 5 – De overeenkomst
ARTIKEL 6 – Levering en uitvoering
ARTIKEL 7  – Bepalingen met betrekking tot de ontvangst
ARTIKEL 8 – Herroepingsrecht/ruilen en retourneren 
ARTIKEL 9 – Kosten in geval van herroeping 
ARTIKEL 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 
ARTIKEL 11 – De prijs 
ARTIKEL 12 – Conformiteit en Garantie 
ARTIKEL 13 – Eigendomsvoorbehoud
ARTIKEL 14 – Betaling
ARTIKEL 15 – Klachtenregeling
ARTIKEL 16 – Privacy-gegevensbeleid
ARTIKEL 17 – Intellectuele eigendomsrechten

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer 

Florentini (eenmanszaak)
Marieke Devolder (zaakvoerder)
Markt 21
8820 Torhout
België

E-mailadres: info@florentini.be

Ondernemingsnummer: 0859-646-563
BTW-nummer: BE0859-646-563

Bankrekeningnummer: BE22 7350 6416 1747

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De consument heeft hiervoor zijn akkoord gegeven door aan te vinken dat men akkoord gaat met het privacy beleid en de algemene voorwaarden (net voordat de overeenkomst op afstand werd afgesloten).

3.3 De algemene voorwaarden zijn duidelijk te lezen op de website in de footer onderaan.

ARTIKEL 4 – Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Er wordt ook gevraagd om een bericht te sturen naar de ondernemer, indien men twijfels of vragen heeft over het product.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot aflevering van producten.

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie nogmaals meedelen in de factuur per e-mail nadat er een aankoop is gebeurd.
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden, de termijn en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4.3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6 Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Levering en uitvoering

6.1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website levering toestaat, namelijk België, Nederland, Verenigd Koninkrijk en nog een aantal Europese landen.

6.2 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

6.3 De consument kan kiezen voor thuislevering, levering op een afhaalpunt of gratis ophaling op het adres van de onderneming in België.

6.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de klant.

6.5 Een geplaatste bestelling voor 15u op een weekdag, wordt de bestelling binnen 1 à 2 werkdagen verwerkt. Indien de bezorging vertraging ondervindt (zie artikel 7), zal het nodige gedaan worden om de consument de geactualiseerde leveringstermijn door te geven. De consument zal de levering kunnen opvolgen via track and trace mails. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk voor 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in het geval van niet-levering, uiterlijk na 30 dagen, het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

6.6 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week, terugbetalen.

6.7 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument beslist dan of hij/zij het vervangende artikel wil toegestuurd krijgen. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer indien het product ingeruild moet worden. Indien het vervangend product niet ingeruild moet worden, dan zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.

6.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.9 De verzendkosten worden betaald door de ondernemer bij een bestelling boven de € 80,00 in België. Enkel voor de juwelen is de verzending altijd gratis, aangezien met de briefpost wordt verzonden.

6.10 Bpost zal de pakketpost met track en trace voorzien binnen België. Afhankelijk van de gekozen verzendmethode gelden verschillende tarieven, die vermeld worden op de winkelwagen pagina. Voor de thuislevering wordt een verzendkost van € 5,99 aangerekend en zal aangebeld worden. Indien u niet thuis bent, zal u het pakket kunnen afhalen op een afhaalpunt in uw buurt met het briefje die in uw brievenbus zit tot 15 kalenderdagen na de aanbieding. Voor de levering op een afhaalpunt wordt een kost van  4,50 aangerekend. Gratis afhaling is ook mogelijk op het adres van de onderneming te Hertsberge.

6.11 Voor thuislevering in de andere landen geldt er 1 leveringsoptie: thuislevering tegen betaling. Enkel Nederland is een uitzondering en kan ook gratis verzending naar thuisadres krijgen vanaf een aankoopbedrag van €100. De verzendkosten hangen af van het EU-land en worden direct weergegeven in het winkelmandje bij het kiezen van het land voor verzending. Eveneens zal Bpost de bestelling voorzien van track and trace mails.

ARTIKEL 7  – Bepalingen met betrekking tot de ontvangst

7.1 De klant is gehouden het aantal en de staat van de producten te controleren bij levering.

7.2 In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient de klant Florentini hierover te informeren per mail binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het product/de producten. In dergelijke geval zal de ondernemer ter vervanging nieuwe identieke producten leveren of het factuurbedrag terugbetalen aan de klant. Indien schade of niet-conformiteit van de levering niet gemeld wordt aan Florentini binnen voormelde termijn, behoudt de ondernemer zich het recht voor om omruiling te weigeren evenals terugbetaling.

7.3 Indien de klant, nadat Florentini een bevestiging van verzending van het product heeft toegestuurd aan de klant, het product niet heeft ontvangen binnen een termijn van zeven dagen, dient zij de ondernemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat kan nagegaan worden wat met de zending gebeurd is. Indien de zending inderdaad verloren is, stuurt de ondernemer een nieuwe zending toe aan de klant zonder bijkomende kosten. Evenwel betreffen de door klanten verstuurde terugzendingen die verloren geraken, de verantwoordelijkheid van de klant, niet van Florentini.

ARTIKEL 8 – Herroepingsrecht

8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die producten online aankopen in hun hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen).

8.2 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Deze termijn verstrijkt 30 dagen na de dag dat u (of iemand die dit in uw plaats doet) het aangekochte goed in uw bezit krijgt.

8.3 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor aan de consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen. 

Als de consument het product wil ruilen of retouren, kan dit aangevraagd via ons retourportaal hier.

Bij ruilen en retourneren de volgende instructies:

  • Kleding netjes opvouwen en niet binnenstebuiten inpakken
    Indien mogelijk, in originele verpakking retour zenden
  • Geen vlekken, rooklucht of andere geurtjes aan de kleding
  • Originele labels aan het product vast laten zitten
  • Kleding dient ongedragen te zijn
    Ruilformulier en/of retourformulier volledig invullen (controleer IBAN en adresgegevens zorgvuldig)
 

ARTIKEL 9 – Kosten in geval van herroeping

9.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan de consument gratis het product inruilen voor een ander product. In dat geval kan u volledig kosteloos een nieuw product kiezen (zie ruil- en retourbeleid). Indien de consument echter het product niet wil inruilen en enkel retouren, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. De kosten van heenzending wordt afgetrokken van het betaalde bedrag en het resterende bedrag wordt teruggestort naar de consument.

9.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

10.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

10.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

ARTIKEL 11 – De prijs

11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

11.2 Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website aangerekend. De bestellingen worden gefactureerd conform het btw-tarief dat geldig is op de dag van de bestelling.

11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

11.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien verzend-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor aangetekende zendingen en expreszendingen (enkel op aanvraag) worden extra kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 12 – Conformiteit en Garantie

12.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12.2 De producten vallen onder de garantie zoals voorzien in de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. De ondernemer is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

12.3 Echter dient de consument bij het inroepen van garantie duidelijk aan te tonen dat de ondernemer producten heeft geleverd die niet voldoen aan de conformiteit die hierboven in 12.1 wordt beschreven.

12.4 De consument kan de wettelijke garantie niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop.

12.5 In geval van defect dat onder garantie valt, heeft de consument de keuze tussen herstel, vervanging of terugbetaling. Enkel indien de door de consument gekozen optie buiten proportie is, kan deze door de ondernemer geweigerd worden.

ARTIKEL 13 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Florentini tot na volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt Florentini zich het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

ARTIKEL 14 – Betaling

14.1 De consument heeft de keuze tussen de volgende betaalbewijzen om via een beveiligde verbinding de betaling af te handelen: via kredietkaart, debetkaart, iDeal of paypal.

14.2 Indien nog niet vooruitbetaald werd, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed. De factuur wordt dan met de producten meegestuurd of naar het factuuradres gestuurd, indien dit afwijkt van het afleveradres.

14.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

14.4 Behoudens uitdrukkelijke toestemming geeft een klacht, die is neergelegd, de klant niet het recht om een openstaande betaling of een gedeelte daarvan te staken, uit te stellen of hierop een vergoeding in zijn voordeel toe te passen

14.5 De facturen worden op de vervaldatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest van 1% per maand. Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met 10% met een minimum van 125,00 EUR, van rechtswege en zonder ingebrekestelling van zodra een factuur niet is betaald op haar vervaldag, en dit ten titel van conventioneel schadebeding. Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.

14.6 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

14.7 Florentini behoudt zich het recht voor om iedere nieuwe bestelling te weigeren indien er achterstallige facturen openblijven tot het moment van de volledige betaling van alle openstaande facturen van de klant.

ARTIKEL 15 – Klachtenregeling

15.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

15.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 ARTIKEL 16 – Privacy-gegevensbeleid

16.1 Florentini verkoopt persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden en behandelt deze strikt conform de van toepassing zijnde wetgeving en het beleid met betrekking tot vertrouwelijkheid. Het privacybeleid is gepubliceerd op de website.

16.2 Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving heeft de klant het recht op toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens. 

ARTIKEL 17 – Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de naam, logo’s, foto’s, product- en bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Florentini. Niets mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.